Åpenhetsloven
2020park AS konsernet

Her finner dere informasjon om oss og hvordan vi jobber med FN’s bærekraftsmål 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) og bærekraftsmål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon). Dette er vår første rapport, og veien fremover blir litt til etter hvert som vi går.

Når åpenhetsloven kom, var vi litt skeptiske til mer rapportering. Vi har Breeamsertifisert både et bygg og en plan, og en Breeamsertifisering er mye basert på/ganske sammenfallende med FN’s bærekraftsmål. For oss så har det vært helt opplagt at FN’s bærekraftsmål 8 og 12 skulle ivaretas i forbindelse med vår virksomhet og i vårt arbeid, og vår første tanke var at vi var flinke nok. Så satte vi oss mer inn i det. Selve øvelsen med å finne frem listen med leverandører og forretningspartnere og å gå gjennom denne og diskutere hvilke situasjoner man kan komme opp i, hva man kunne avdekket og hvordan vi ville reagert, har lært oss mye. Selv om vi har ikke identifisert noen leverandører, underleverandører eller forretningspartnere som var røde eller gule, har arbeidet med dette gjort oss
mer bevisste.

Vi snakker om risikoer, vi diskuterer saker som har kommet opp i media og vi ser at arbeidet med dette også påvirker oss og hvordan vi tenker privat.

Vi har laget rapporten, inntatt arbeidet rundt Åpenhetsloven som fast innslag på styremøtene, vi har gått gjennom og risikokartlagt alle leverandørene våre, og dette er noe vi vil gjøre årlig eller oftere ved behov.

Skulle det være spørsmål rundt rapporten, og hvordan vi vil håndtere potensielle negative konsekvenser – ta kontakt med undertegnede på epost: mr@2020park.no

Mvh
Monica Runestad
Adm.dir.

2020park - regionens triveligste kontorpark * logo

Rapport

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Hovedelementene i modellen er beskrevet punktvis nedenfor i rapporten.

Nøkkelinformasjon om bedriften

Konsernet består av syv selskaper der 2020park AS er morselskap og konsernspiss i konsernet. Konsernet eier et større næringsområde sentralt på Forus i Stavanger kommune og hovedaktiviteten består av utleie av næringseiendom og utvikling av dette næringsområdet.

Utleieaktiviteten foregår på nåværende tidspunkt gjennom datterselskapet 2020park 01 AS og morselskapet 2020park AS, de øvrige selskapene besitter ikke utviklet bolig- og næringsareal.

Konsernet har siden oppstarten hatt miljø og energieffektivitet på nybygg i fokus. Næringsbygget i datterselskapet 2020park 01 AS ble Breeam sertifisert som et av de første næringsbyggene i Norge. Dette er sertifisert til Excellent. Konsernet har videre fulgt dette opp med å Breeamsertifisere planen for videre utvikling av det resterende næringsarealet som først i landet (Breeam Community). Planen er sertifisert til Outstanding som er høyeste karakter. På tidspunkt for sertifiseringen hadde vi også høyest poengsum i verden.

Konsernet omsetter for ca 77 MNOK og har fire ansatte som drifter og utvikler området.

Aktsomhetsvurderinger av tredjepart

Ut fra konsernets virksomhet er det nærliggende å dele tredjeparts aktører inn i to underkategorier

1) Tredjepart knyttet til nybygg og/eller større ombygginger

Konsernet har på nåværende tidspunkt ikke noen pågående eller nært planlagte nybygg eller større ombygginger. Konsernet har etablert rutiner/kriterier for vurdering av tredjepart ved slike investeringer, herunder sikre gjennomgående dokumentasjon knyttet til bruk av underentreprenører i en totalentreprise.

Vurdering av risiko:

Ut fra foretatte handlinger og med tanke på at konsernet ikke har noen pågående nybygg anses risikoen lav knyttet til denne underkategorien.

2) Tredjepart knyttet til løpende drift og forvaltning av utbygget næringsområde

Konsernet har omtrent 20 tredjeparts aktører som anvendes til å dekke løpende drift og forvaltning av eksisterende bygningsmasse. I det vesentligste kjøper konsernet varer og tjenester fra lokale tredjeparter i Stavanger regionen. Konsernet har foretatt en foreløpig vurdering/analyse av eksisterende tredjeparter. Ut fra foretatt vurdering er det ikke identifisert noen tredjeparter med forhøyet risiko. De største leverandørene har fylt ut og signert skjema med egen rapportering av lønns- og arbeidsvilkår.

Ved inngåelse av nye tredjeparts aktører vil konsernet etablere rutine for å påse at den aktuelle tredjepart tilfredsstiller åpenhetsloven som en del av øvrige kriterier som vurderes. For tredjeparter som ikke omfattes direkte av loven vil det bli foretatt en intern rimelighetsvurdering før det inngås avtale ut fra en vesentlighetsbetraktning.

Konsernet avgir også erklæring med underliggende dokumentasjon til enkelte av de eksisterende leietakere, da i hovedsak knyttet til at konsernet kan dokumentere at anvendte tredjeparter blant annet er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Konsernet vil anvende denne rutinen og metode for dokumentasjon i sitt videre arbeid for å etterleve åpenhetsloven.

Vurdering av risiko:

Ut fra en samlet vurdering ut fra gjennomførte handlinger har konsernet ikke identifisert noen tredjeparter med forhøyet risiko. Konsernet vil vurdere å foreta en systematisk gjennomgang av tredjeparts aktører og foreta en systematisk risikoklassifisering med fordeling mellom Høy-, Normal- og Lav risiko.

Håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos en av våre leverandører eller underleverandører.

Dersom slikt avdekkes eller det oppstår mistanke om slike konsekvenser hos en av våre underleverandører vil administrasjonen straks ha et internt møte hvor det blir avgjort om vi kan håndtere situasjonen selv eller om vi må innhente profesjonell hjelp fra utenforstående. Styret informeres om situasjonen og hvordan administrasjonen håndterer denne. Ved større og mer alvorlige saker vil styret innkalles for råd og bistand.

Stavanger 10/2 2023

Last ned rapporten som PDF

Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt!

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor
så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.

Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt!

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor
så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.

Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt!

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.